september 1

Vær broen 11: Lynguide til at forstå, tiltrække og fastholde de unge

181  kommentarer

20 ting du skal forstå om de unge for at være den arbejdsplads og leder, som de unge vælger at smide deres kreativitet og bidrag ind i.

Vil du have de unges energi? Så giv dem din sympati! 

Så enkelt kan det siges, hvis du vil forstå, tiltrække og fastholde de unge. Dette er den 11. og sidste artikel i serien ”Vær broen” om generationerne Y og Z på arbejdspladserne og her får du et hurtigt og overskueligt overblik over de 20 vigtigste indsigter om de unge, som klæder dig på til at forstå dem – og dermed kunne skabe den arbejdsplads, som de ønsker at være en del af. Jeg har delt det op i de tre vigtigste livsområder, nemlig identitet, fællesskab og karriere, så det giver et let overblik over hvad, der er på spil hos dem, og hvad du skal forstå, for at skabe en god relation til dem. Det vigtigste råd er dog ret enkelt: Vær broen!

Med andre ord, er det de ældre generationers opgave at være en bro til de unge generationer og invitere dem indenfor i den struktur og de systemer, som vi har skabt – og som de skal udfordre, hvis vi som art vil blive ved med at udvikle vores samfund.

Generationskløften findes nemlig kun blandt de, der ikke orker at forstå, at fremtiden byder på nye vilkår, som skal matches med nye idéer og at det derfor kræver nysgerrighed og åbenhed hos alle, der vil blive ved med at være relevante.

God fornøjelse med rejsen ind i de unges verden.

Og hvis du vil, kan du starte med denne korte video 20 af 20 som er en opsamling af de andre 19 videoer, som du har set i de tidligere kronikker. 

Identitet

1. Mening, formål og selvudvikling

De er siden de var børn blevet mødt med spørgsmål som: ”Hvad har du lyst til? Hvad mærker du?”

Ikke så underligt, at de søger mening og formål i alt hvad de gør og bruger tid på. På den måde er de også et produkt af vores tid, der er på vej væk fra en industritankegang, hvor alt handler om effektivisering og maksimering, og i stedet har mere og mere fokus på, at det vi gør, gør en forskel. Også for mennesker og ikke bare økonomien. Ifølge Dells nyeste internationale undersøgelse svarer ca. halvdelen, at de vil have et job, som giver mening og har et formål, der er højere end bare at tjene sin løn, mens 40 pct. ønsker at arbejde for virksomheder, der er socialt og miljømæssigt ansvarlige. 

2. Hierarkiløse

De er vokset op under et familiedemokrati, hvor forældrene har taget dem med på råd i mange beslutninger, og senere har de mødt lærere, der har inviteret dem ind i undervisningen, så fra de er børn, har de lært, at deres stemme er vigtig og nødvendig at høre. Som forbrugere er de også blevet kommunikeret individuelt til fra de var børn. Derfor er det traditionelle hierarki ikke noget, som de orienterer sig efter eller er trænet i at følge. Det de har respekt for, er altså ikke stillinger og status, men derimod mennesker, som udviser integritet, autenticitet og som har nogle særlige skills, de kan lære noget af og som aftvinger faglig respekt.

3. Autonome og kreative 

Selvstændighed er en af de vigtigste værdier for danske forældre, og det bliver også dyrket i Folkeskolen, og det lagt sammen med de unges mangel på traditionel hierarkisk respekt, er det blevet til en generation, der aktivt dyrker deres egen autonomi. Samtidig er de blevet trænet i at udforske deres egen kreativitet, og til sammen giver det nogle mennesker, som ikke er bange for at udfordre de eksisterende systemer, hvilket kan give masser af god energi ind i en organisation – hvis man altså er åben overfor det i ledelsen og organisationen.

4. Bæredygtighed, miljøbevidsthed og etik

Ifølge Deloittes Millenial Survey mener 75 procent af de unge, at virksomheder skal forbedre samfundet, og 50 procent vil gerne tage imod en lavere løn, hvis det kan være med til at skabe sociale og miljømæssige forbedringer. Generelt er de meget obs på om virksomheder har et synligt etisk og moralsk kompas, der bla. giver sig udslag i netop social ansvarlighed, diversitet og en bæredygtig miljøpolitik. Med andre ord er det ikke en særlig fordel at have en klar miljø- og CSR-politik, fordi det er mindste fællesnævner, men det er en særlig ulempe ikke at have det.

5. Digitalisering, SoMe, freelancing og digitale nomader

For de unge, er ”real life” blot endnu et åbent vindue i deres liv. De skelner ikke hårdt mellem de digitale platforme og det fysiske liv, hvilket betyder, at alle former for kontakt har samme status ift opmærksomhed. Sociale medier bliver også brugt professionelt, fx til at finde den rigtige person til et job eller få særlig viden om en opgave, og derfor er det en dårlig idé at lave restriktioner i brugen af disse platforme på arbejdspladsen. Med mindre den enkelte ikke kan finde ud af at opføre sig ansvarligt ift brugen af det, naturligvis.

Det er også vigtigt at være obs på, hvilken teknologi-strategi man anvender på arbejdspladsen, for ifølge Dells international undersøgelse, svarer 91 procent af de unge, at virksomhedernes anvendte teknologi har indflydelse på de unges valg af arbejdsplads.

Digitaliseringen har også skabt et marked for det, man kalder for digitale nomader, altså folk der arbejder uafhængigt af en fysisk arbejdsplads. Det kombinerer både off-site arbejdspladser med freelance-tilknytning, og begge dele er en arbejdsform, som er i fremdrift. Flere og flere virksomheder benytter sig af også freelance-arbejdskraft, så som organisation skal man være obs på, om man er cool samarbejdspartner. 

Der er samtidig tegn på, at flere unge mærker konsekvenserne af at være meget på de sociale medier, og flere og flere hopper af. Ifølge Deloittes Millenial Survey mener 61 procent unge danskere, at sociale medier gør mere skade end gavn og 49 procent ønsker at stoppe brugen af dem. Vi ser derfor tegn på en ændret adfærd, som måske kommer til at slå igennem de kommende år. Et godt råd er derfor, at man som virksomhed sørger for at skabe sin egen digitale platform, som er uafhængig af sociale medier.

75 procent af de unge føler ikke, at de har kontrol over deres personlige data og hvordan de bliver brugt, så det er også vigtigt at man som virksomhed har fuldstændig styr på sine data, for det skaber troværdighed og tillid og kan være medvirkende årsag til at de unge ønsker at uddybe relationen; enten som kunde eller medarbejder.

6. Referencegrupper

De sociale medier har givet anledning til, at unge kan lade sig inspirere af deres helte og sammenligne sig med nærmest alle i hele verden. Det giver nogle særlige udfordringer ift livstilfredshed, og forskellige undersøgelser viser, at unge er mere tilfredse med deres liv, når de ikke er på de sociale medier. Jo tættere relationer de selv har med mennesker i deres liv, jo mindre betyder de ”intime fremmede”, dvs de mennesker, som de ikke kender personligt og har et gensidigt forpligtende forhold til, men som de blot følger.

Som virksomhed er det derfor en god idé at have en klar social strategi internt, så man føler et stærkt tilhørsforhold til sine kollegaer; det har altid været vigtigt, men er det endnu mere i dag, hvor konkurrencen om vores relationer er meget større end tidligere.

7. Præstationskultur kontra mestring

Ifølge Center for Ungdomsforskning er læring blevet instrumentaliseret i en grad, så nysgerrigheden er veget for præstering, som også er sket på bekostning af mestring. Det har medført en øget sårbarhed og denne adfærd tager de ofte med sig ind på arbejdspladsen.

Organisationer gør derfor klogt i at skabe en kultur, hvor der er plads til at erfare og blive klogere, ved nogle gange at fejle, fremfor en præsteringskultur, hvor det kun er KPI’ere der afgør, om medarbejderen er en succes eller ej.

8. Kønnet flyder

”Det er uproblematisk med kønsforskelle – det er jo bare jeres generation, der skal dø, så forsvinder problemet med jer!” Sådan siger en fra generation Z til Fremtidsfabrikken og på sær vis belyser det fint, hvilket forhold de unge generationer har til deres eget køn. Det flyder nemlig. Det betyder nemlig mindre, hvilket køn man er, ift hvilket menneske man er, og hvilke egenskaber, man ønsker at dyrke hos sig selv. Det viser sig også, at de unge mænd hellere følger deres mor end deres far når det gælder karrierevej; de føler ifølge organisationsforsker Sara Louise Muhr sig ofte i et såkaldt ”karrierefængsel” og vil have større frihed til fx at vær sammen med deres børn.

Virksomheder bør lave kønsneutrale karrierestrategier og vær obs på, at der er mange bias i dette, så spørg både mænd og kvinder, hvad de tænker om jeres belønnings/forfremmelsessystemer.

9. Psykisk sårbarhed er deres største udfordring

40,5 procent af de unge kvinder mellem 16-24 år og 23,4 procent af de unge mænd lider af høj stress, 20-30 procent lider af angst, 10-15 procent udøver selvskadende adfærd, ensomheden er stigende og op til 20 procent får en depression. De unge er ikke bare sarte eller curlet til sårbarhed; vilkårene har ændret sig afgørende for deres identitetsskabelse pga bla de sociale medier og den konstante (selv)overvågning og selvfremstilling, som mange føler sig tvunget til at leve op til af (begrundet) frygt for at blive udstødt af fællesskabet, hvis ikke de leverer.

Sårbarheden har også rod i forestillingen om, at de kan blive til hvad som helst – bare de tænker stort nok! En forestilling som de har fået ind med modermælken, fordi den bliver dyrket i vores tid og som i virkeligheden medfører et enormt pres på den enkelte unge om at skulle leve op til at være fantastisk og helt enestående. Noget alle jo ikke kan være.

Som arbejdsplads gør man de unge en stor tjeneste ved at tage dem seriøst, når de udtrykker sårbarhed, for det skaber både tillid og en god relation og kan være medvirkende årsag til at man fastholdes.

Relationer og fællesskaber   

10. Nære relationer – også til deres leder

Nærvær, tillid og loyalitet er tre ord, der beskriver de unges forhold til ikke blot deres egne venner, men også til deres leder.

De er vant til voksne, der har dyrket et ligeværdigt forhold til dem og det ønsker de at tage med ind i deres relation til deres leder. En leder skal naturligvis ikke erstatte en forælder, men den nære uformelle relation er for dem mere reglen end undtagelsen – og lykkes det, får de også lyst til at blive længere.

11. Neo-tribale

De unge orienterer sig efter fællesskaber, der bygger på en delt lyst og interesse, mangfoldighed, diversitet, plads til initiativ og frihed til at bidrage med sin egen kreativitet. Og det smukke er, at det hele er bundet sammen af tillid – fremfor resultater, hierarkier og status. Det giver nemlig et langt bedre arbejdsmiljø, der ofte også skaber langt bedre resultater.

12. Co-creation

De unge arbejder ud fra co-creation principper om at hvordan stærke individer hver især bidrager med deres egen kreativitet til helheden. De sætter pris på tværfaglighed og vidensdeling og er vant til at tage højde for komplekse problemstillinger. Innovation er ikke bare et fag for de fleste af dem; det er en måde de kan lide at være i verden på (som alle unge generationer altid har været, men nu er tiden bare moden til, at man tager imod deres bidrag). De kan lide at involvere sig personligt i projekterne og skaber med henblik på evolution og ikke bare forbedring af noget eksisterende.

13. Lederens rolle

I de neo-tribale fællesskaber skal lederen sørge for at placere sig selv centralt, fremfor højt i organisationen, så man bliver et frugtbart knudepunkt for idéer og mennesker. Hen (ja, ”hen”, for kønnet er som sagt ikke vigtigt) skal være dygtig til at skabe commitment, så der bliver grobund for at lave en bevægelse (fremfor blot en opgave) og give plads til den organiske kreativitet, som udfolder sig uden nødvendigvis at have en fast plan og et forventeligt resultat, til forskel for den lineære kreativitet, der tidligere har været normen. Empati, indlevelse og intuition er også vigtige egenskaber at have som leder, hvis man ønsker at lede en co-creation gruppe, for hens vigtigste opgave er i virkeligheden at skabe tillidsvækkende frivillige forpligtende relationer, der gør, at virksomheden kommer til at ”eje” deres unge medarbejdere, forstået som at de gerne vil blive i organisationen, fordi de bliver spejlet i deres behov og ambitioner.

 Bidrag og karriere

14. Konstant udvikling – ingen fast karriereplan

De unge søger konstant udvikling gennem de opgaver de får på deres arbejde, og derfor er de heller ikke interesseret i en lineær karrieplan, hvor de om X antal år endelig kan opnå det, de har ønsket hele tiden. Tværtimod lever de lidt efter princippet om akut behovstilfredsstillelse; dvs hver opgave må gerne være interessant eller udvikle dem. Man bruger udtrykket GPS-ledelse om dem, fordi de ikke orienterer sig efter endemålet, men derimod den næste opgaves værdi, og hvis ikke den er spændende nok, kan de allerede være videre til det næste job.

De er meget bevidste om ikke at spilde deres tid på noget, der ikke giver nye skills eller nye muligheder, for de ser dem selv, som deres største aktiv – ikke de stillinger de har.

15. Anerkendelse og feedback

Via deres forældre, skolesystemet, de sociale medier og spil er de unge blevet vant til at få konstant feedback og anerkendelse for deres bidrag – og det har udviklet sig til et behov, som de søger at få dækket på arbejdspladsen. En årlig MUS-samtale er altså langt fra nok. I stedet søger de daglige tilbagemeldinger på deres bidrag og vil gerne have en løbende dialog om deres udvikling og de muligheder, som de kan benytte sig.

Basalt set ønsker de noget helt naturligt: At blive set og anerkendt for det de bidrager med til fællesskabet, så mere kompliceret er det ikke. Med andre ord: Hav en løbende dialog med dem om deres muligheder og udvikling.

16. CPR NR = CVR NR

Mange unge opfatter sig selv som et udviklingsprojekt, både personligt og privat, og derfor betragte de sig selv lidt som en virksomhed, der kan gå og ud af opgaver og organisationer. De er ikke nødvendigvis freelancere i praktisk forstand, men arbejder som sådan, selv når de er fastansat.

Fastholdelse i en moderne udgave er derfor ikke, at man bliver i mange år på den samme arbejdsplads, men at man sørger for sin egen afløser, inden man forlader virksomheden og at man måske vender tilbage med nye skills og erfaringer, fordi arbejdspladsen var så fed, at man gerne vil være en del af den igen.

17. Fleksibilitet og klare krav

Opgaven skal løses og det bliver den. Men hvornår på døgnet og hvor, anser de unge ikke for at være en vigtig parameter. Og det gælder også hvilke dage på ugen, der arbejdes. Skal der laves noget i fællesskab, finder de selv ud af at mødes og koordinere. Dette hænger sammen med autonomi og tillid, som beskrevet i punkt tre og 10.

18. Intelligente systemer

Igen pga deres autonomi og kreativitet, er de vant til at løse en masse problemer selv, og hvis de bliver mødt med tunge systemer, der mest er til for systemets og afrapporterings skyld og ikke fungerer som en hjælp til at løse opgaven, kan de finde på at forlade virksomheden alene af den årsag. Med andre ord er bureaukrati og tunge processer et no-go, mens løsningsorienterede systemer, der understøtter det daglige arbejde er afgørende som en fastholdelsesparameter.

19. Worklife balance er en selvfølgelighed

Punktum.

20. Gensidig mentoring

En del af vores udvikling siges at være eksponentielt voksende og det betyder, at ingen rigtig er mestre indenfor deres eget felt, fordi alting går så hurtigt. De unge har meget at byde på indenfor en del områder, som de ældre generationer ikke nødvendigvis kender intuitivt til eller har erfaring indenfor, så brug også de unge til selv at blive dygtigere.

Med andre ord: Lav et gensidig mentoring system. Det opgraderer ikke kun den ældre, der bliver klogere; det øger også den unges selvtillid og træner dem i at være mere sociale, tage større ansvar og evt tage et lederskab på sig.

Disse 20 punkter klæder dig godt på til at forstå de unge og skabe en arbejdsplads, som de gider at være på.

Hør de unge selv 

Men du skal også høre fra de unge selv. Så i dag starter en ny serie, hvor 25 unge fortæller om hvad de synes ledere og erhvervsliv skal vide om dem. Det har været en fest at interviewe dem og de gør kommer med mange vigtige pointer, der er værd at lytte til.

De 25 unge er ikke gennemsnitlige. De er alle uhyre bevidste, dygtige og meget ambitiøse (jeg fik selv åndenød flere gange, når jeg hørte hvor meget de har opnået!), men de er netop udvalgt pga det, fordi jeg ønsker at høre fra dem, der er sværest at få fat på som arbejdsplads. Hvis de sætter barren højt og man møder dem i deres krav, kan man nemlig være sikker på, at man er fremtidssikret. Og skal man alligevel ændre på sin organisations vilkår, kan man lige så godt forsøge at imødekomme så mange krav som muligt.

Du finder den første video på forsiden af www.borsen.dk. Og så kan du de næste fem uger følge en ung hver dag fra mandag til fredag. Den 4. oktober får du en opsamling af de vigtigste udtalelser og lørdag den 5. oktober får du en artikel, der samler de vigtigste pointer op. Godt møde med generation Z!

Vær broen 

Dette er den ellevte kronik om generationerne Y&Z. Hvem de er. Hvad der driver dem. Og hvordan man bedst lever og arbejder sammen med dem. I hver kronik kan du også se en eller flere videoer, hvor du kan får hovedpointerne fra kronikken. Emilia van Hauen har i årevis beskæftiget sig med de unge generationer og hun har en klar opfordring til, hvor de ældre generationer kan starte, hvis de vil tiltrække og måske fastholde de unge: Hvis du vil have deres energi – giv dem din sympati! Med andre ord, er det de ældre generationers opgave at være broen ved at invitere de unge ind i deres systemer. Og så være åben overfor, at de kan levere noget andet, end det vi har været vant til.

Bragt i Børsen d. 02.09.2019


Du vil måske også kunne lide

Skriv en kommentar til dette indlæg

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med

 1. This is really interesting, You’re a very skilled blogger.
  I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post.
  Also, I have shared your web site in my social networks!

 2. Hey! I’m at work surfing around your blog from
  my new apple iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your
  posts! Carry on the fantastic work!

  Here is my web page: joker388 osg777

 3. We absolutely love your blog and find many of your post’s to be exactly
  what I’m looking for. can you offer guest writers to write content available for
  you? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on a number
  of the subjects you write related to here. Again, awesome site!

  my blog post … clubriders.men

 4. Quality content is the important to interest the users to
  pay a quick visit the web site, that’s what this website is providing.

  Feel free to surf to my web-site … Melva

 5. I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your
  weblog. Is this a paid theme or did you modify
  it yourself? Either way keep up the excellent
  quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one nowadays.

  Here is my web site motofon.net

 6. Your style is so unique in comparison to other
  folks I have read stuff from. Thanks for posting when you have
  the opportunity, Guess I’ll just book mark this blog.

  Feel free to surf to my website: khoquet.com

 7. Hello excellent blog! Does running a blog like this take a large amount of work?

  I have absolutely no knowledge of computer programming
  however I had been hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have any recommendations or
  techniques for new blog owners please share. I know this is off topic but I simply had to ask.
  Thanks a lot!

  Look into my homepage … frun-test.sakura.ne.jp

 8. naturally like your website however you have to check the spelling on quite a few of your posts.

  Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the reality on the other hand I’ll surely come again again.

  My webpage :: everythingarcades.com

 9. I absolutely love your blog and find the majority of your post’s to
  be exactly I’m looking for. Would you offer guest writers to write
  content to suit your needs? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on a few
  of the subjects you write concerning here. Again, awesome website!

  Also visit my blog post – clubriders.men

 10. I need to to thank you for this excellent read!! I absolutely enjoyed every little bit of it.
  I’ve got you bookmarked to look at new things you post?

  My web-site – motofon.net

 11. I’m really loving the theme/design of your blog. Do you ever run into any
  web browser compatibility issues? A small number of my blog audience have complained about my blog not working
  correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any recommendations to help fix this
  problem?

  my web page; http://pansionat.com.ru/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=WahlHalley

 12. Hello there! This article couldn?t be written much better!
  Looking through this post reminds me of my previous roommate!
  He always kept talking about this. I will forward this information to him.
  Pretty sure he will have a great read. Thank you for sharing!

  My web page: kebe.top

 13. Excellent goods from you, man. I have bear in mind your stuff
  previous to and you’re just extremely excellent. I actually like what you’ve bought here, really
  like what you’re stating and the way in which wherein you say it.
  You are making it enjoyable and you continue
  to care for to keep it wise. I cant wait to learn far more from you.

  That is actually a wonderful web site.

  Also visit my web blog; tsc-saarlorlux.de

 14. I wanted to thank you for this great read!! I absolutely enjoyed
  every little bit of it. I have got you book marked to
  look at new things you post?

  Feel free to visit my webpage; Louie

 15. We would like to thank you once again for the wonderful ideas you offered Jesse when preparing her post-graduate
  research in addition to, most importantly, regarding providing many
  of the ideas within a blog post. Provided that we had known of your web page a
  year ago, we might have been saved the pointless measures we were having to take.
  Thanks to you.

  Visit my web site … http://www.qijiang520.com

 16. It’s the best time to make a few plans for the future and it’s time to be happy.
  I’ve read this publish and if I may I desire to counsel you some attention-grabbing things or advice.
  Maybe you can write subsequent articles regarding this article.

  I desire to learn more issues approximately it!

  Look at my web blog: http://www.consulenzaleonardo.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=WillmottBonita

 17. I’m not sure exactly why but this website is loading incredibly slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?
  I’ll check back later and see if the problem
  still exists.

  Review my webpage :: https://kebe.top/

 18. Thanks for some other great post. Where else could anybody get that kind of
  information in such an ideal method of writing? I have a presentation next week, and I
  am at the look for such info.

  My webpage … Herbert

 19. hello!,I really like your writing very so much! share we keep in touch
  more approximately your post on AOL? I need an expert on this area to unravel my problem.
  Maybe that’s you! Looking ahead to peer you.

  my homepage :: qiurom.com

 20. Very efficiently written story. It will be helpful to anyone who usess it, as
  well as myself. Keep doing what you are doing – for sure i will check out more posts.

  my web site kebe.top

 21. I used to be recommended this blog through my cousin. I’m no longer sure whether
  this post is written by means of him as nobody else recognise such special about my trouble.
  You are incredible! Thank you!

  My web-site – mpc-install.com

 22. Hey there I am so happy I found your blog page,
  I really found you by mistake, while I was looking on Google for something else, Anyways
  I am here now and would just like to say many thanks for a
  tremendous post and a all round entertaining blog (I also
  love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the
  minute but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do
  keep up the superb work.

  Feel free to visit my web-site … http://clubriders.men/viewtopic.php?id=411502

 23. It’s difficult to find knowledgeable people about this topic, however, you sound like you
  know what you’re talking about! Thanks

  My homepage :: kebe.top

 24. Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject.

  Actually Fantastic. I’m also a specialist in this topic
  so I can understand your effort.

  Also visit my site; 163.30.42.16

 25. I’m not sure why but this website is loading incredibly slow for me.
  Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

  My site bbs.shishiedu.com

 26. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote
  the book in it or something. I think that you can do
  with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is
  magnificent blog. An excellent read. I will definitely be back.

  Also visit my web blog :: mpc-install.com

 27. Simply desire to say your article is as surprising.
  The clarity to your post is just great and i could think you’re
  a professional on this subject. Well along with your permission let me to grab your RSS feed
  to keep updated with drawing close post. Thanks 1,000,000 and
  please continue the gratifying work.

  Here is my blog: kebe.top

 28. I used to be recommended this website by my cousin. I am now not sure whether this publish is written by means of him
  as nobody else realize such certain about my difficulty.
  You’re amazing! Thank you!

  Here is my blog :: haojiafu.net

 29. We would like to thank you just as before for the wonderful ideas you gave Jeremy when preparing
  her own post-graduate research and, most importantly, pertaining to providing
  each of the ideas in one blog post. Provided that we
  had been aware of your web page a year ago, we might have been rescued from the unnecessary measures we were taking.
  Thanks to you.

  Feel free to surf to my web site clubriders.men

 30. Its such as you learn my mind! You appear to grasp a lot about this, like you wrote the ebook in it or
  something. I think that you just can do with some p.c.

  to pressure the message house a bit, however instead of that, that is fantastic blog.

  A great read. I’ll definitely be back.

  my blog: kebe.top

 31. We wish to thank you once again for the beautiful ideas you gave
  Janet when preparing a post-graduate research as well as, most importantly, with regard
  to providing the many ideas in a single blog post. If we had
  been aware of your website a year ago, i’d have been rescued from the useless measures we were participating in. Thanks
  to you.

  Here is my blog post mpc-install.com

 32. You really make it seem really easy with your presentation but I find this topic to be actually one thing that I
  feel I’d by no means understand. It sort of feels too complex and very wide for me.
  I’m looking ahead to your subsequent publish, I will try to get the cling of it!

  My web-site … frun-test.sakura.ne.jp

 33. This is very fascinating, You’re an excessively professional blogger.
  I have joined your rss feed and sit up for looking for more of your wonderful post.
  Additionally, I’ve shared your website in my social networks

  Also visit my webpage … http://chengdian.cc

 34. I was just searching for this info for a while.
  After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your website.
  I wonder what’s the lack of Google strategy that don’t rank
  this kind of informative websites in top of the list.
  Generally the top websites are full of garbage.

  Feel free to surf to my site; atomy123.com

 35. You actually make it seem really easy along with your presentation however I to
  find this matter to be really one thing that I feel I
  would never understand. It seems too complex and extremely extensive for me.

  I am looking ahead to your next put up, I’ll attempt to get the hold
  of it!

  Feel free to surf to my site – clubriders.men

 36. Hello would you mind letting me know which webhost you’re using?

  I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must
  say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good hosting provider at a honest price?
  Many thanks, I appreciate it!

  Feel free to visit my blog post … http://www.craksracing.com

 37. I like what you guys are up also. Such smart work and reporting!
  Carry on the superb works guys I’ve incorporated you guys
  to my blogroll. I think it will improve the value of my website :
  ).

  my web site: Alena

 38. Hi colleagues, how is everything, and what you wish for to say regarding this paragraph,
  in my view its truly awesome designed for me.

  My blog post Wally

 39. We stumbled over here from a different web page and thought I might
  as well check things out. I like what I see so now i’m
  following you. Look forward to looking into your web page again.

  Have a look at my web-site … mpc-install.com

 40. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that
  automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and
  was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything.

  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new
  updates.

  Look into my page – clubriders.men

 41. I want to point out my passion for your generosity in support of persons that require help on this topic.
  Your special dedication to getting the message across became pretty insightful and has consistently
  permitted somebody much like me to achieve their targets.
  Your new helpful key points denotes this much a person like me and especially to
  my office workers. Thank you; from all of us.

  Also visit my web-site – mpc-install.com

 42. Howdy! This post couldn’t be written any better!
  Looking through this post reminds me of my previous roommate!
  He continually kept preaching about this. I am going to forward this post to him.
  Pretty sure he will have a very good read. Thank you for sharing!

 43. Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam responses?
  If so how do you protect against it, any plugin or anything you can advise?
  I get so much lately it’s driving me mad so
  any assistance is very much appreciated.

 44. Good day I am so excited I found your website, I really found you by
  mistake, while I was browsing on Google for something else,
  Anyways I am here now and would just like to say
  many thanks for a incredible post and a all round entertaining blog (I also love the
  theme/design), I don?t have time to look over it all at the minute but I have saved it and also added your RSS
  feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the great work.

  My web page: gjianf.Ei2013@lulle.sakura.ne.jp

 45. I beloved up to you will obtain performed right here. The caricature is tasteful, your authored
  subject matter stylish. nevertheless, you command get got an edginess over that you want be turning in the following.

  in poor health surely come further before again since precisely
  the same nearly very continuously inside case you shield this
  increase.

  Look at my blog http://forum.viemu.club/

 46. Great blog here! Also your website loads up fast! What host are you using?
  Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my site loaded up as fast as yours lol

  my blog :: Dee

 47. What’s up all, here every one is sharing these kinds of knowledge,
  thus it’s fastidious to read this webpage, and I used to go to see this blog
  daily.

  Look at my webpage :: 98e.fun

 48. After exploring a handful of the blog articles on your web page, I
  truly like your way of writing a blog. I book marked it to my bookmark site list and will be
  checking back soon. Take a look at my web site too and tell me your
  opinion.

  Look at my webpage :: http://www.nickia.org

 49. great publish, very informative. I wonder why the opposite specialists
  of this sector do not realize this. You should proceed your writing.
  I am confident, you’ve a huge readers’ base already!

 50. What’s up to every single one, it’s genuinely a nice for me to go to see this
  website, it consists of helpful Information.

  Stop by my blog; Melodee

 51. Excellent blog you have here but I was wondering if you knew of any
  community forums that cover the same topics discussed in this article?
  I’d really like to be a part of group where I can get
  comments from other experienced people that share the same interest.

  If you have any suggestions, please let me know.
  Many thanks!

  my web site; Rapid Keto Cut Reviews

 52. I have been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts in this
  sort of house . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site.
  Reading this info So i am glad to exhibit that I’ve a very good uncanny feeling I found out just what I needed.
  I such a lot no doubt will make certain to do not fail to remember this website and provides it a look regularly.

  Also visit my web-site; NatureFused Anti Aging Cream

 53. My partner and i still can not quite believe that I could possibly be one of those studying the important recommendations found on your web site.
  My family and I are truly thankful for the generosity and for presenting
  me the potential to pursue my own chosen profession path.
  Thanks for the important information I managed to get from your blog.

  my website … Nature Fused Anti Aging Cream

 54. Good day! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick
  shout out and tell you I truly enjoy reading your articles.
  Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over
  the same subjects? Thanks a ton!

  My homepage – Re ViVium Cream

 55. To follow up on the update of this matter on your web page and would wish to let you know simply how much I appreciated the time you took to create this handy post.
  Inside the post, you really spoke of how to truly handle this concern with all comfort.
  It would be my pleasure to gather some more strategies from your web-site and come up to offer people what I have benefited from you.

  I appreciate your usual great effort.

  Also visit my blog … Keto Premium One Shot Review

 56. I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found
  any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me.
  Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful
  than ever before.

  Feel free to surf to my web blog :: mayiling.cn

 57. I am glad for writing to let you know of the wonderful discovery my wife’s child experienced going through the blog.

  She learned many things, which include what it is like to have
  an incredible giving mindset to have the mediocre
  ones with ease learn specific advanced things. You undoubtedly did
  more than readers’ desires. Many thanks for displaying these priceless, healthy, informative and also unique
  tips about the topic to Tanya.

  Feel free to visit my web page FrioBreeze Review
  (http://www.craksracing.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=SwaderTom)

 58. Good blog you have got here.. It?s hard to find high quality writing like yours nowadays.
  I honestly appreciate people like you! Take care!!

  My blog VigorMax

 59. Great work! This is the kind of info that are meant to be shared across the net.

  Shame on Google for no longer positioning this publish upper!
  Come on over and seek advice from my site .
  Thank you =)

  Feel free to surf to my web-site – http://shihan.com.ru

 60. hello there and thank you for your information ? I’ve certainly picked up anything new from right here.
  I did however expertise a few technical issues using
  this web site, since I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your web hosting is OK?
  Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement
  in google and could damage your quality score
  if advertising and marketing with Adwords.
  Anyway I am adding this RSS to my email and can look
  out for a lot more of your respective interesting content.
  Make sure you update this again soon.

  My web-site Wawza Apple Cider Gummies Reviews

 61. Have you ever considered creating an ebook or
  guest authoring on other sites? I have a blog based on the same ideas you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my
  audience would enjoy your work. If you are even remotely interested,
  feel free to send me an e mail.

  my web-site; Xoth CBD Gummies Price

 62. Good day! I know this is kinda off topic but I
  was wondering which blog platform are you using for this
  website? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m
  looking at options for another platform. I would be fantastic if you could point me
  in the direction of a good platform.

 63. Have you ever thought about including a little bit
  more than just your articles? I mean, what you say is valuable and everything.

  However imagine if you added some great graphics or videos to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with pics and video clips, this site could undeniably be one of the very best in its field.
  Awesome blog!

 64. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who had been doing a little homework on this.
  And he in fact bought me lunch simply because I discovered it for him…
  lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this issue here on your blog.

 65. My family members all the time say that I am killing my time here at net, however I
  know I am getting experience every day by reading such nice posts.

 66. Howdy! I understand this is somewhat off-topic but I needed to ask.
  Does managing a well-established blog like yours require a lot of work?
  I’m completely new to operating a blog however I do write in my diary daily.
  I’d like to start a blog so I can share my own experience and views online.
  Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for new aspiring bloggers.
  Appreciate it!

  my web page :: Stephany

 67. Hello, Neat post. There’s an issue along with your site in internet explorer, could check this?

  IE still is the market leader and a large section of people will omit your fantastic writing due to
  this problem.

 68. I’d like to thank you for the efforts you’ve put in writing this website.
  I am hoping to check out the same high-grade content from you in the future
  as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal website now 😉

 69. Its such as you learn my mind! You appear to understand so much approximately this,
  like you wrote the e book in it or something. I believe that you simply can do with some percent to drive the
  message house a little bit, however instead of that, that is magnificent blog.
  A fantastic read. I’ll certainly be back.

  Also visit my page; Far East XL Reviews

 70. I just like the helpful info you provide for your articles.
  I’ll bookmark your weblog and take a look at once more here frequently.
  I am relatively certain I will learn lots of new stuff right right here!

  Good luck for the following!

  Look into my blog … Androrexin Review

 71. Thank you for another excellent article. The place else may just anybody get that
  kind of information in such a perfect means of writing?
  I have a presentation subsequent week, and I am on the look for
  such info. quest bars http://bit.ly/3C2tkMR quest bars

 72. I’m extremely impressed with your writing talents and
  also with the structure on your blog. Is this a paid
  theme or did you modify it yourself? Either way stay up the excellent quality writing, it’s uncommon to see a great blog like this one nowadays..
  cheap flights http://1704milesapart.tumblr.com/ cheap flights

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}