december 14

Medarbejderne mangler mening

83  kommentarer

Danske virksomheder spilder mellem 20 og 50 mia om året hvert år på ikke at kunne fastholde deres medarbejdere. Enten pga mangel på mening eller dårlig ledelse. Det koster dyrt på bundlinjen, kreativiteten, innovationen og kulturen. Med de unge generationers krav, bliver det kun værre. 

Af Emilia van Hauen, kultursociolog og Sandor Neumann, direktør 

Sidste gang en medarbejder sagde op, kendte du så grunden til det? Altså den virkelige årsag til det? Ikke bare den høflige om, at det nye job gav nye muligheder. For de ”nye muligheder” kan nemlig let være troen på, at der er en bedre ledelse i den nye virksomhed, at den giver mere mening med sin eksistens eller begge dele på én gang!

 Lad os starte med at få nogle fakta på bordet, så problemstillingen bliver klar:

 § 61% af alle nystartede medarbejdere bliver skuffede over et eller andet i den nye virksomhed, som de er startet i. 25% af alle nystartede ansatte stopper inden for 12 måneder. (Kilde: Børsen)

§ 20% af alle danske ansatte har planer om at skifte nu eller inden for 12 måneder på grund af manglende jobindhold, udvikling og stolthed af virksomhed. (Kilde: Ennova)

Disse tal alene er et enormt spild af ressourcer på alle niveauer, men det er allerede på vej til at blive meget værre! For den virkelige udfordring er, at generation Y (født mellem 1980-1995), der allerede i stor stil har etableret sig på arbejdsmarkedet og på chefgangene, og generation Z (1995-2010), som er i hastigt indtog på arbejdspladserne, begge er langt sværere at fastholde end vi har set tidligere generationer være. Hvorfor de sætter højere standarder for hvad der skal til, for at de bliver en arbejdsplads.

Nogle af de vigtigste faktorer for disse generationer er præcis mening og formål med arbejdet. Dertil kommer gode relationer (både til ledelsen og kollegaerne) samt et stærkt fællesskab, kreativitet og frihed i arbejdsopgaverne, og – som det sidste – en stor grad af fleksibilitet mht arbejdstider og arbejdsformer. Bliver disse krav ikke mødt, er der en stor risiko for, at opsigelserne falder meget hurtigere end vi har set det tidligere, med endnu større økonomiske, kreative og sociale tab til følge.

Dette er en udfordring, som de fleste organisationer har tæt ind på livet, og fordi vi begge er i nær kontakt med mange ledere, besluttede vi os for at undersøge de nærmere konsekvenser af denne medarbejderflugt. ”Vi” er et styks kultursociolog, bestyrelsesmedlem og ekspert i bla. de unge generationer (van Hauen) og et styks strategisk rådgiver med mange års erfaring i strategisk og organisatorisk ledelse (Neumann), og fra hver vores felt, har vi forsøgt at skabe et indblik og overblik over, hvor stor omfanget af problemet er.

For nylig var rådgiveren sammen med 26 virksomhedsledere for at holde et oplæg omkring corporate purpose & identity. Da han var færdig, sad de tilbage og var rystede. Over at høre, hvor meget det koster at miste medarbejdere. Og vi skriver med vilje ordet miste. For en stor del af de medarbejdere, der vælger at skifte job, gør det, fordi de er utilfredse med nogle vilkår, der hører til de daglige arbejdsopgaver, ledelsen eller med organisationens værdier. Men vigtigst af alt, at de ikke føler, at deres virksomhed skaber mening. Hvilket igen refererer til manglende ledelse.

At opsigelser koster i kreativitet, kollegialitet, kultur og naturligvis drift og bundlinje er velkendt, men for gruppen af topledere, som blev præsenteret for regnestykket, var det alligevel et chok at opdage, hvor høje tallene var. Og det er da også svimlende summer, der er tale om.

Vi estimerer, at det hvert år koster virksomheder i Danmark mellem 20 og 50 mia. kroner at medarbejdere søger væk i trods og frustration over, at deres arbejdsplads ikke skaber mening. Hvis virksomhederne undgik denne høje afgang, ville mange af dem formodentlig kunne øge deres overskud med mere end 50 procent. 

Disse tal er naturligvis ikke fri fantasi; de er baseret på følgende fakta og kvalificerede estimater.

For ja, det bliver et estimat, da det umiddelbart er svært at omkostningsbestemme, hvad det koster en virksomhed at erstatte en god medarbejder/leder, der siger op. De interne (tids)omkostninger er ofte temmelig omfattende, for når først den nye medarbejder starter, skal vedkommende igennem et introprogram, læres op i produkter/services, lære hele organisationen at kende, forretningsgangene, kulturen, værdierne og mere i samme skuffe skal også integreres, og alle der har prøvet det, ved hvor meget det kræver. Og oven i dette skal ofte også lægges eksterne omkostninger til annoncer, headhunter osv.

Nogle HR-eksperter hævder, at den totale omkostning ved at miste en god medarbejder svarer til 18 måneders løn for den givne stilling. Vi mener, at det lyder en anelse for højt, så for at komme tvivlen til gode, bruger vi en omkostningskoefficient på 12 mdr. løn. Derudover tager vi udgangspunkt i en gennemsnitsløn for alle danskere i 2018 på 510.850 kr. ifølge Danmarks Statistik.

Danmark

Gns årsløn i Danmark (2018)                           510.850 kr.

Antal beskæftede i Danmark                           2.788.900

Årlige opsigelser (20%)                                         557.780

Årlige opsigelser (10%)                                         278.890

Samfundstab ved 20% opsigelser 284.941.913.000 kr.

Samfundstab ved 10% opsigelser 142.470.956.500 kr.

 

Det er desværre ikke lykkedes os at finde nøjagtige/troværdige tal for, hvor mange der skifter arbejdsplads i

Danmark årligt. Men ifølge Dansk Arbejdsgivergiverforening, skifter ca. 32 procent af privat ansatte danskerne deres job årligt; et tal der også dækker over forfremmelser. Et uofficielt men kvalificeret bud fra DA er, at ca. 15 procent af de danske ansatte skifter arbejdsplads årligt. Med dette in mente, har vi lavet en øvre og en nedre grænse for, hvad omkostningen i Danmark er, hvis hhv. 10 og 20 procent skifter arbejdsplads et givent år. I Danmark har vi knap 2,8 millioner ansatte. Det (teoretiske) værditab i Danmark vil herefter ligge på mellem 142-285 milliarder kroner!

Naturligvis er det ikke alle ansatte, der koster 12 måneders løn at udskifte dem. Men det er realistisk, at en ud af tre givne medarbejdere/ledere, der stopper, vil medføre en omkostning på omkring, hvad der svarer til 12 måneders løn. Hvis denne hypotese holder, så medfører det ”kun” en (årlig) omkostning på mellem 47-95 milliarder kroner for danske virksomheder og organisationer.

Det kan med god ret hævdes, at disse dygtige (tidligere) medarbejdere – på lidt længere sigt – skaber vækst og produktivitet i andre virksomheder. Det kunne også være relevant at tage mange andre betragtninger med i ligningen, så for at forsøge at imødekomme tænksomme talnørder og nationaløkonomiske kendere, laver vi et realistisk skøn, der indeholder alle potentielle parametre. Og det er sådan vi lander på overskriften, for den samlede omkostning for opsigelser i danske virksomheder ligger formodentlig på et sted mellem 20-50 milliarder kroner om året.

Sådan ser det ud på landsplan. Men hvad koster det den enkelte virksomhed? Vi har lavet en case for en fiktiv dansk virksomhed, som er en klassisk SMV med 200 ansatte, en omsætning på 200 millioner kroner og et overskud på 16 millioner kroner.

Virksomhed “Fasthold”

Gns. løn 510.850 kr.

Antal ansatte 200

20% opsigelser i antal personer 40

10% opsigelser i antal personer 20

Virksomhedstab ved 20% ops. 20.434.000 kr.

Virksomhedstab ved 10% ops. 10.217.000 kr.

Virksomhedens omsætning 200.000.000 kr.

Tab i procent af oms. (20% ops.) 10,2%

Tab i procent af oms. (10% ops.) 5,1%

Virksomhedens overskud/resultat (8%) 16.000.000 kr.

Tab i procent af overskud (20% ops.) 128%

Tab i procent af overskud (10% ops.) 64%

 

Benytter man den forholdsvis simple regnemodel fra det ovenstående afsnit, vil den givne virksomhed have en ”omkostning” på mellem 10,2 og 20,4 mio kroner ved at medarbejdere siger op. Lad os bare tage udgangspunkt i, at tabet kun er på ca. 10 mio. kroner. Det svarer dog til mere end 5 procent af omsætningen og muligheden for at kunne øge sit overskud/resultat med 64 procent.

Skab mening i din virksomhed og fordobl dit overskud

Vi er begge meget rundt i erhvervslivet og har desværre erfaret, at det er de færreste CEO’s, virksomhedsejere mv, der kan forklare deres virksomheds berettigelse i én kort sætning. Som ikoniske Lego: ”At opfinde fremtidens leg” eller Estee Lauder: “A dream to bring out the beauty in every woman”. Det er ingen hemmelighed, at en klar vision er nødvendig for at blive en stærk spiller på markedet, og i ovenstående møde med de 26 danske virksomhedsledere, viste det sig, at der kun var 8 ud af 26 virksomheder, som havde defineret en vision for deres virksomhed.

For danske virksomheder, der har udviklet en vision og mission, er det oftest mindre end 10 procent af medarbejderne og lederne, der kan huske den. De samme tal gælder for såkaldte værdiord. Her er erfaringen, at det typisk kun er 10 til 20 procent af alle ansatte, der kan huske dem. Analyserer man high performing virksomheder, som f.eks. Lego, adskiller de sig ofte ved, at mere end 50 procent af ansatte kender deres virksomheds vision og værdier. Primært fordi de giver mening, men lige så vigtigt fordi de ansatte identificerer sig med de skrevne ord, hvorved at de selv bliver ambassadører og udlever dem i virksomheden.

Neumann har i årevis arbejdet med at hjælpe virksomheder og organisationer til at give deres produkter/services mere menneskelig og samfundsmæssigmening. Meningsdannelsen oprinder i at tage udgangspunkt i en passende arketype, der typisk er retningsgivende for hvilket menneskeligt grundbehov, som man ønsker at afhjælpe. Kombinerer man en arketypepersonlighed for virksomheden med en stærk mission og vision – som f.eks. Lego eller Estee Lauder – udvikler man et stærkt grundlag for at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Fordi de både får mening og retning.

Igennem dette arbejde er det blevet tydeligt, at op til 70-80 procent af alle virksomheder i Danmark kan forbedre sig på dette område. I en analyse foretaget af McKinsey kom man frem til, at meningsfyldt arbejde øger jobmotivationen med 63procent. Med udgangspunkt i bla. dette tal, kombineret med vores egne erfaringer, vurderer vi at op mod 50 procent af danske virksomheder har potentiale til at kunne øge (måske endda fordoble) deres overskud ved udelukkende at skabe dybere mening med værdibaseret ledelse og en stærk vision.

Og så er vi tilbage ved generationerne Y og Z. For som nævnt er noget af det vigtigste for dem, at de bruger deres arbejdstid på at øge meningen i verden. For så gider de godt at blive. I længere tid. Hvilket står i skærende kontrast til de resultater, som Deloitte Millenial Survey 2019 viser, nemlig at kun 43 procent af de unge regner med at være i deres job i to år og kun 28 procent regner med at blive i fem år.  Blandt generation Z forventer 61 procent at blive kortere end to år. Respondenterne i undersøgelsen fortæller også, at de er skuffede over, at lederne ikke prioriterer på samme måde som de selv gør, og at de ”ikke har nogen ambition udover at ville tjene penge!”.

van Hauen, der ofte holder foredrag om de unge og derfor har været i hundredvis af virksomheder, konstaterer, at alt for mange virksomheder ikke har opdateret deres organisations arbejdsvilkår, så de bedre matcher generationerne Y og Z. Hvilket i virkeligheden kunne bevirke, at også de ældre generationer gerne ville blive længere på den arbejdsplads.

Fordi det, de unge efterspørger, er dygtige ledere, som de kan få et personligt forhold til, som også ser og anerkender deres talenter, og som samtidig giver masser af plads til både kreativitet og ansvar; vilkår der altid vil tiltrække de bedste medarbejdere. Samtidig kræver de unge også, at arbejdsmiljøet er godt, og det sker bla ved at organisere sig efter mindre hierarki og mere tillid. Med andre ord gælder det om at etablere en organisation, der byder på et interessant, åbent og fleksibelt arbejdsmiljø baseret på en ligeværdig dialog og et fleksibelt hierarki.

Vi har i en del år været begavet med vækst i både Danmark og en større del af verden, og nu hævder mange økonomer, at væksten nu vil aftage. Det behøver man jo ikke at vente på, før man gør noget smart. Som fx helt klassisk at kigge alle sine omkostninger efter i sømmene. Men især at skærpe ens eksistensberettigelse, upgrade lederskabet og finde frem til de vigtigste parametre for, at ens medarbejdere ville blive i virksomheden. Længe. Eller – endnu bedre – ville anbefale den til andre.

Kronik bragt i Børsen 14.12.19 


Du vil måske også kunne lide

Skriv en kommentar til dette indlæg

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med

 1. Woah! I’m really loving the template/theme of this
  blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that “perfect balance” between superb
  usability and visual appeal. I must say you’ve done
  a awesome job with this. Additionally, the blog loads super
  quick for me on Firefox. Superb Blog!

 2. Quɑlity poѕts is the main to invite the ᴠiewers to ppay
  a visit the wеbsite, that’s whаt this websіte is
  providіng.

 3. When someone writes an paragraph he/she keeps the thought of a user in his/her brain that
  how a user can understand it. So that’s why this post is perfect.
  Thanks!

 4. I keep listening to the rumor speak about getting free online grant applications
  so I have been looking around for the finest site to get one.
  Could you advise me please, where could i get some?

  Here is my blog post: pansionat.com.ru

 5. Definitely believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they just don’t know about.

  You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having
  side effect , people could take a signal. Will likely be back
  to get more. Thanks

  Also visit my web blog … Tri-Bol Testo Male Enhancement

 6. I wanted to thank you for this good read!! I definitely loved every little bit of it.

  I’ve got you saved as a favorite to check out new stuff you
  post…

  Feel free to surf to my web-site – Keto Vibe Pills

 7. Hi! This is my 1st comment here so I just wanted to give a
  quick shout out and say I really enjoy reading through your blog posts.
  Can you suggest any other blogs/websites/forums that
  go over the same subjects? Thanks for your time!

  Here is my homepage http://www.1stanapa.ru/

 8. Good post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon on a
  daily basis. It will always be exciting to read through content from other writers and use something from their web sites.

  Also visit my web-site mpc-install.com

 9. Cool blog! Is your theme custom made or did you download
  it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out.
  Please let me know where you got your design. Kudos

 10. Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look of your
  web site is great, as well as the content!

  Here is my webpage … Leslee

 11. I’m not sure why but this weblog is loading very slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a
  problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

  Stop by my web blog 918kiss 2 website (sg918kiss.com)

 12. I like the valuable info you provide for your articles.
  I’ll bookmark your blog and check again right here frequently.
  I am relatively sure I’ll be informed a lot of new stuff
  right here! Best of luck for the following!

 13. F*ckin’ awesome things here. I am very happy to peer
  your article. Thank you a lot and i’m looking ahead to contact
  you. Will you please drop me a e-mail?

  Feel free to visit my blog post :: tanglewood.sh

 14. Simply want to say your article is as surprising. The clarity on your post is simply great and that i
  can assume you are a professional in this subject.

  Fine together with your permission allow me to seize your RSS feed to keep updated with impending post.

  Thank you a million and please continue the rewarding work.

 15. That is very attention-grabbing, You are an excessively skilled blogger.
  I have joined your rss feed and sit up for in search of extra
  of your excellent post. Also, I’ve shared your website in my
  social networks!

  Also visit my blog post – flac.or.id

 16. I think the admin of this web site is genuinely working hard for his site, for the reason that
  here every information is quality based information.

 17. Hello! I’m at work surfing around your blog from my new apple iphone!

  Just wanted to say I love reading your blog and
  look forward to all your posts! Keep up the great work!

 18. Hello there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a
  quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your
  posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects?
  Thanks!

 19. Hi, i feel that i saw you visited my blog thus i came to return the favor?.I’m trying to
  find issues to enhance my website!I assume its good enough to make use of a few of
  your ideas!!

 20. Good day! Do you know if they make any plugins to
  protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on.
  Any recommendations?

 21. Awesome issues here. I’m very glad to look your article.
  Thank you so much and I am looking ahead to contact
  you. Will you kindly drop me a mail?

 22. It’s actually a nice and helpful piece of information. I am happy that
  you simply shared this useful info with us. Please stay us up
  to date like this. Thanks for sharing.

 23. An outstanding share! I have just forwarded this onto a coworker who
  has been doing a little research on this. And he in fact bought me
  lunch because I found it for him… lol. So let me reword this….
  Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this subject here on your website.
  quest bars http://bit.ly/3C2tkMR quest bars

 24. Wonderful beat ! I wish to apprentice whilst you amend
  your website, how can i subscribe for a blog website?
  The account aided me a appropriate deal. I have been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright transparent concept scoliosis surgery https://0401mm.tumblr.com/ scoliosis
  surgery

 25. Wow, wonderful blog format! How lengthy have you been blogging for? you made running a blog glance easy. The full glance of your web site is magnificent, as smartly as the content!!

 26. прогон сайта по сервисам https://www.demilked.com/author/bezdepbonus0506/ прогон сайта twitter http://dolan.org.ua/articles/pres-relizi/vy-zhelaete-bolshe-vremeni-provodit-so-svoimi-druzyami-ili-semey-togda-rekomenduem-kupit-nastolnye-igry-v-nashem-internet-magazine заказать прогон сайта https://www.otkazniki.ru/forum/index.php?showuser=72666 заполнить программа прогон по трастовым сайтам http://www.sg0536.com/home.php?mod=space&uid=666501

  белый прогон сайта http://stend.kr.ua/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=105 прогон сайта по социальным закладкам бесплатно https://www.google.com.sa/url?q=https%3A%2F%2Fromsat.ua%2F прогон сайта по соц сетям http://www.rusforum.com/member.php?u=1436742 ручной прогон по трастовым сайтам

  трастовый прогон сайта заказать http://gx-moto.ru/club/user/12610/blog/5484/ безанкорный прогон сайта прогон по каталогам сайта конкурента https://forum.hyipinvest.net/threads/74440/ прогон сайтов что это

  статейный прогон заказать прогон сайта 2020 как прогон сайта по трастовым профилям что дает прогон по каталогам сайтов

  раскрутка сайта прогон прогон сайт база https://www.google.com.pa/url?q=https%3A%2F%2Fromsat.ua%2F прогона по трастовым сайтам бесплатно http://selendum.hh.ru/employer/5283946 бесплатный прогон по каталогам сайта https://www.discogs.com/user/Deborahadams

  прогон сайта по форумам блогам скачать лучшие фильмы новинки на телефон прогон сайта по каталогам бесплатно программа https://cutt.ly/hQKTTWf прогон сайта это http://whatis.ru/forum/profile.php?id=8618

  добавить сайт в ускоренное индексирование прогон сайта по каталогам бесплатно автоматически http://statistika.ru/forum/showthread.php?t=24259 прогон сайта по твиттеру бесплатно https://www.kiva.org/lender/Odepbonus1308 прогон сайта отзывы https://www.audit-it.ru/forum/1/740308/1295475/

  прогон сайта вот мой сайт база сайтов для прогона прогон по трастовым сайтам что это такое прогон по анализаторам сайтов

  http://test2409.ru
  http://test2409.ru

 27. что дает прогон по трастовым сайтам прогон сайта xrumer https://www.therawtarian.com/community/f/discussion/16448/are-you-looking-for-skiils программа прогонов по сайтам http://ulvichess.az/user/ifigFemeN/ прогон по базе трастовых сайтов бесплатно

  трастовые сайты для прогона вредны ли прогоны для сайта https://cutt.ly/Nmyan1H прогон для молодого сайта https://blackshoediaries.com/users/AmyBrown прогон сайта по белым каталогом https://forum.cyclingnews.com/members/tomnadan932.130294/

  прогон по каталогам сайтов что это автоматический бесплатный прогон сайта http://www.ru-moto.ru/forum/viewthread.php?thread_id=4250 анвап скачать фильмы бесплатно на телефон http://heating-shop.ru/club/user/2294/blog/4793/ что такое прогон сайта

  база трастовых сайтов для прогона статейный прогон это статейным прогон что это что такое прогон по трастовым сайтам

  прогон по каталогам сайт программ для прогона сайта прогон сайта по твиттеру бесплатно http://katuganka.in.ua/forum/index.php?id=1081043 ускоренная индексация страниц сайта https://blogfreely.net/rabofree/internet-kazino-na-real-nye-den-gi

  когда начать прогон сайта https://blog.kuruten.jp/jxi/462328 xrumer прогон сайта прогон блога по трастовым сайтам http://elizavetinskaya.hh.ru/employer/5283946 прогон сайта по профилям в http://etalonline.ru/index.php?subaction=userinfo&user=ikawijy

  каталоги и сайты для прогона http://autoprajs.ru/4487.html прогон сайта по каталогам самостоятельно https://black.volyn.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=12069 прогон по белым каталогам сайтов https://aqvakr.forum24.ru/?1-18-0-00002171-000-0-0-1630579034 автоматический прогон сайта по трастовым сайтам http://dispetcher.biz.ua/poleznye-stati/reviews/

  прогон англоязычного сайта программа для прогона сайта по каталогам allsubmitter прогон по статейным сайтам скачать фильмы на телефон бесплатно 2021

  http://test2409.ru
  http://test2409.ru

 28. вторсырье цена за кг москва железа прием металлолома в москве цена алюминий https://www.saveplanet.su/nts_term_4113.html тонна металлолома цена москва и московская область чугун вторсырье цена москва http://www.ru-moto.ru/forum/viewthread.php?thread_id=4250 сдать металлолом в москве с вывозом цена прием металлолома в москве цена и адреса

 29. прогон сайта по каталогам белым скачать фильмы на телефон анвап http://beznal.pro/user/ebovabat/ программы для прогона сайта http://energyua.com/index.php?subaction=userinfo&user=ydicybeg форум прогон сайтов http://umanfootball.com.ua/index.php?subaction=userinfo&user=oporig

  база для прогона сайта по профилям https://7apk.ru/user/savMaelWah/ прогон сайта по блогам прогон сайта каталогам бесплатно http://orekh.su/communication/forum/user/62643/ прогон сайта по каталогам всего сайта https://www.24balance.ru/

  качественный прогон сайта ускоренное индексирование сайта в google seo прогон сайта что это https://eva.ru/passport/762067 что такое прогон по трастовым сайта

  прогон сайта по белым сайтам как сделать прогон сайта прогон на трастовых сайтах прогон сайта статья

  статейный прогон к2 скачать фильмы на телефон без регистрации прогон по трастовым сайтам 2020 https://sergeybrega.ru/user/ifigFeboamy/ трастовый сайт ручной прогон тиц увеличение https://community.teltonika-gps.com/20706/are-you-looking-for-international-business

  ручные прогоны по трастовым сайтам https://saldogratispoker.com/member.php?action=profile&uid=26486 качественный прогон сайта трастовый прогон https://maps.google.pt/url?q=https%3A%2F%2Fequides.com.ua%2F сервис прогона сайта и http://heating-shop.ru/club/user/1462/blog/4593/

  что дает прогон сайта по профилям http://blagmama.ru/forum/index.php?autocom=blog&blogid=2586&showentry=7841 прогон ссылки по сайтам http://www.from-jp.ru/gate.html?name=Your_Account&op=userinfo&username=satorapo прогон по сайтам анализаторам http://blognews.com.ua/raznoe/gde-kupit-alkogol-v-moskve бесплатный прогон сайта по трастовым сайтам

  ручной прогон по базе трастовых сайтов прогон по трастовым сайтам как бесплатный прогон по базе трастовых сайтов прогон сайта по твиттеру бесплатно

  http://test2409.ru
  http://test2409.ru

 30. сдать двигатель на вторсырье цена москва пункты приема металлолома в москве цена http://www.kuzpress.ru/incident/12-10-2005/4608.html цена аккумуляторов на сегодняшний день москва цена аккумуляторов в москве за http://www.alitm.ru/ прием цветного вторсырья в москве цена очаково прием цветного аккумуляторов в москве цена очаково

 31. бесплатная программа для прогона сайта бесплатный прогон сайта онлайн https://www.reddit.com/user/Siyam378367/comments/omnva4/what_is_news_simple_words/?utm_medium=android_app&utm_source=share прогон по трастовым сайтам что это https://www.oguzhankaraburgu.com.tr/user/ifigFeWhera/ прогон по автомобильным сайтам http://www.kapelka.pp.ua/user/roersgop/

  программа статейного прогона онлайн прогон сайта по каталогам https://ps4games.ru/index.php?subaction=userinfo&user=komNaisZES прогон сайта чзорп https://www.mobypicture.com/user/michaellopez сайт прогон по каталогам https://lukim.livedoor.biz/news/10524872.html

  прогон сайта бесплатно онлайн https://www.metal-archives.com/users/Trubprom2609 сайты прогона по каталогам статей http://healingjikojizencenter.xyz/member.php?action=profile&uid=2831 прога для прогона сайта https://vk.com/news.serials?w=wall-77698846_16981 скидки в связном прогон сайт по трастовым сайтам https://prof-komplekt.com/club/user/10856/blog/2326/

  вредны ли прогоны для сайта тестовый прогон сайта качественный прогон по трастовым сайтам прогон сайта по базе трастовых сайтов

  прогон сайта по закладкам прогон по трастовым сайтам 2020 http://japanese.ru/295908 программа для прогона сайта по каталогам бесплатно http://honholoy.hh.ru/employer/5283946 автоматический бесплатный прогон сайта

  прогон по каталогам сайтов программа продвижение сайтов прогоны что это прогон сайт по каталогам https://www.chitalnya.ru/blogs/25356/ статейный прогон сайта по трастовым сайтам

  анвап скачать фильмы бесплатно на телефон прогон сайтов по каталогам самостоятельно https://www.topionetworks.com/people/61026887105eb5789b70e4cc прогон по сайтам отзывов http://forum.yurclub.ru/ прогон по трастовым сайтам 2020

  польза от прогона сайта бесплатный прогон сайта в твиттере база сайта для прогона скачать прогон сайта анкоры

  http://test2409.ru
  http://test2409.ru

 32. ускоренная индексация страниц сайта скрипт сервиса по прогону сайтов http://stroidom-shop.ru/pravila/v-chem-svyaz-medi-i-elektromobilnoy-revolyutsii.html прогон сайта по соцзакладкам http://rubtsovsk.hh.ru/employer/5283946 сервис прогона по трастовым сайтам

  база сайта для прогона скачать http://minivenebi.ge/user/geGarasZebra/ прогон трастовых сайтов http://inventa.ru/club/user/35968/ скрипт сервиса по прогону сайтов https://otvet.mail.ru/question/213866658 прогон сайта свящ

  ускоренная индексация страниц сайта яндексе http://luch.ru/profile.php?lookup=44076 прогон сайта по форумах скачать фильм на телефон качество https://www.threadless.com/@Yarnfabric2804/activity программа прогона сайта по каталогам https://answers.informer.com/user/Caviar+of+Switzerland+Official

  база сайтов для прогона что такое прогон по трастовым сайта раскрутка сайта прогон скачать фильмы на телефон андроид

  скрипт прогона сайтов http://vnsesco.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=760191 программа для прогона сайтов https://com4.retro-grade.net/member.php?action=profile&uid=616 сайты для прогона тиц http://baksanenok.hh.ru/employer/5283946 прогон по каталогам сайтов http://www.tpm.mdk.ksue.edu.ua/index.php?option=com_kunena&Itemid=8&func=view&catid=2&id=88#88

  прогон по трастовым сайтам как прогон по 4 млн сайтов http://www.pro-tools.eu/news/user/geGarasGoock/ прогон по траст сайтам http://gw.forum.igg.com/topic?fcid=10&ctid=31814 лучшая программа для прогона сайта

  прогон сайта http://kiev.ukrbb.net/viewtopic.php?f=3&t=600338&p=655713#p655713 прогон трастовых сайтов http://connews.ru форум прогон по трастовым сайтам https://dev.1c-bitrix.ru/community/webdev/user/5151502/ прогон по трастовым сайтам бесплатно автоматически http://pandora.nla.gov.au/external.html?link=https://yarnfabric.group

  сайты прогона по каталогам статей прогон сайта по форума заказать статейный прогон прогоном сайтов

  http://test2409.ru
  http://test2409.ru

 33. сайт прогон по закладкам https://www.intensedebate.com/people/lbailey01 нужен ли прогон по каталогам сайтов статейный прогон к2 https://nomini.ru/user/roersAloli/ нужен прогон сайта

  сервис прогона сайта а программы для прогона сайта по трастовым сайтам http://dotstroy.ru/userinfo.php?uid=26911 качественный прогон сайта по каталогам http://bbs.lsyoung.com/bbs/space-uid-909585.html прогон по каталогам сайтов что это такое http://strannik.infomsk.ru/lib/incs/nadezghnoe_kazino_iz_reytinga.html

  скачать фильм про телефон http://chins.ru/showthread.php/53433-%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2?p=1011607 программы для статейного прогона прогон сайта по белым каталогом http://aku.ukrbb.net/viewtopic.php?f=22&t=13087 онлайн сервис прогона сайта по трастовым площадкам

  сайты для прогона тиц прогон блога по трастовым сайтам прогон сайта по базе трастовых сайтов для чего нужен прогон по трастовым сайтам

  лучшие программы прогонов сайтов http://vg-news.ru/n/148657 прогон адалт сайтов http://gameonline.vokrugsofta.ru/user/komNaisBet/ ускоренная индексация страниц сайта http://wiki-stock.win/index.php/10_Advantages_of_Residing_In_An_Apartment купить прогон сайта http://verhnie-sergi.hh.ru/employer/5283946

  ускоренное индексирование сайта в google стоит ли делать прогон сайта бесплатный прогон сайта блогспот https://gitlab.com/robert5776 форум прогон по трастовым сайтам

  прогона сайт по каталогам прогон сайта на досках объявлений прогон сайта анкоров https://bit.ly/34DDncx программа прогона по трастовым сайтам

  нужен ли прогон сайта по каталогам форум статейный прогон прогон сайта бесплатно в каталоги программа для автоматического прогона сайта

  http://test2409.ru
  http://test2409.ru

 34. заказать прогон по трастовых сайтов http://forum.arjlover.net/showthread.php?p=93777&mode=linear статейным прогон что это http://shamhal-termen.hh.ru/employer/5283946 прогон сайта дхф http://kelmaksola.hh.ru/employer/5283946 программа для прогона сайта бесплатно

  прогон сайта по трастовым форумам http://urganchshahar.uz/user/savMaelOrill/ прогон сайт по трастовым сайтам гугл ускоренная индексация страниц https://pinterest.jp/pin/700309810811637239/ прогоны сайта xrumer

  прогон сайта по трастовой базе https://dev.1c-bitrix.ru/community/webdev/user/5076960/blog/index.php прогон сайта по базе прогон сайта по форумам и блогам https://www.magcloud.com/user/odepbonus1308 прогон сайта по каталогу

  прогон сайта зачем каталоги для прогонов сайт скачать фильмы на телефон статейный прогон

  прогон по каталогам сайтов программа прогон сайта по каталогам белым вредны ли прогоны для сайта http://www.microstock.ru/forum/showthread.php?s=9b59578f863f03116c1b7a6efa4be99a&p=1187241 прогон по 4 млн сайтов https://www.gamespot.com/profile/odepbonus1308/about-me/

  прогон по жирным сайтам прогон по тематическим сайтам прогон по трастовым сайтам это http://prokatavtomobil.by/index.php?subaction=userinfo&user=urezidep что такое прогоны сайта

  скачать лучшие фильмы новинки на телефон прогон по каталогам сайт прогон сайта по трастовым http://konschool.minobr63.ru/forums/user/rabindex/ скачать фильмы телефон 3 http://forum.pskovedu.ru/profile.php?id=7171

  прогоны по трастовым сайтам форум база для прогона по сайтам быстрый прогон сайта прогон сайта по каталогам автоматически

  http://test2409.ru
  http://test2409.ru

 35. прогон сайта в белых каталогах программа прогонов по сайтам https://www.mag-matematiki.ru/blog/mir_iz_doma/kompaniya-romsat-nadezhnyy-postavshchik-kachestvennogo-oborudovaniya-d/ прогон по новостным сайтам https://otvet.mail.ru/question/215077616 что такое прогон сайта по соц закладкам http://licey2kchr.ru/forum/user/190883-ipabola

  стоит ли делать прогон сайта https://penzu.com/public/ffb7a1b0 прогон сайтов тиц прогон по трастовым сайтам ручной https://ulfishing.ru/includes/kls/top_chestnuh_azartnuh_klubov.htmlhyrchenko1406.txt прогон по трастовым сайтам

  скачать фильмы боевики на телефон http://dispetcher.biz.ua/kvartira.html ручные прогоны по трастовым сайтам прогон по трастовым сайтам что это такое https://www.chitalnya.ru/blogs/25336/ прогон сайтов хрумером https://gfycat.com/ru/@azpinup2609

  программы для прогона по трастовым сайтам форум прогон сайтов статейным прогоном сайтов трастовые сайт для ручного прогона

  прогон сайта по профилям к прогон сайта http://krolikovod.com.ua/forum/viewtopic.php?f=82&t=11470&view=print скачать фильмы на телефон русский без http://www.vladmines.dn.ua/forum/index.php/topic,10773.0.html закладки для прогона сайта http://almetyevsk.hh.ru/employer/5283946

  прогон сайта цена что такое прогон в официальный сайт http://www.ftv168.com/home.php?mod=space&uid=146664 заказать статейный прогон http://skryt.4adm.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5385 прогон сайта по rss http://xxx.dcxw.org/home.php?mod=space&uid=3143165

  бесплатный прогон сайта по белым каталогам https://www.forexfactory.com/Trubprom2609 прогон сайта по профилям ускоренная индексация страниц сайта https://subscribe.ru/author/25992653 бесплатные прогоны по трастовым сайтам

  форум прогон по трастовым сайтам сайты без прогонов каталог сайтов прогон трастовые сайты для прогона

  http://test2409.ru
  http://test2409.ru

 36. трастовый прогон сайта заказать http://missis.apkservice.ru/index.php?subaction=userinfo&user=ebovainwap прогон по сайтам каталогов прогон сайта по базе жирных сайтов http://skyline-mc.ucoz.ru/index/8-8331 программа для прогона сайта по доскам объявлений http://www.intensedebate.com/people/innadisa999

  прогон сайта по профилям форумов https://llee.dbblog.net/ прогон раскрутка сайта прогон сайта онлайн https://www.spoonflower.com/profiles/linda_ross?sub_action=shop программа прогона сайтов

  прогон сайта по трастовым сайтам форум https://www.artistsandillustrators.co.uk/mastarata/artwork/120888 заказать прогон сайта заработать на прогонах сайтов https://forum.bakililar.az/blogs/entry/3415-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5-%C2%AB%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D1%80%D1%81%C2%BB/ что такое прогон сайт

  прогон сайта бесплатно раскрутка сайта прогон прогон по базе трастовым сайтов как сделать ускоренное индексирование страниц сайта

  прогон сайта xrumer http://nytva.org/memberlist.php?sk=b&sd=a&first_char=o&mode=searchuser&start=1975 что такое ручной прогон по трастовым сайтам http://webcamera.ru/user/roersBok/ прогон сайта с отчетом https://maps.google.cg/url?q=https%3A%2F%2Fequides.com.ua%2F база сайтов для прогона бесплатно http://krolikovod.com.ua/forum/viewtopic.php?f=82&t=30624&p=64766#p64766

  статейный прогон сайта самостоятельно http://www.jv9.cc/home.php?mod=space&uid=3913749 что такое прогон на сайте прогон сайта по твиттеру бесплатно https://wave.webaim.org/report#/https://www.100suvenirov.ru%2f программа для автоматического прогона сайта

  прогон сайтов по трастовым сайтам прогон сайта в социальные сети http://www.fashiontime.ru/aleksandr_mitskevich/ ручной прогон по трастовым сайтам базы https://mcpe.ru.net/user/Stassikei/ прогон сайта результат

  прогон сайтов по твиттеру бесплатный прогон по трастовым сайтам скачать фильмы на телефон бесплатно 2021 качественный прогон по трастовым сайтам

  http://test2409.ru
  http://test2409.ru

 37. как сделать статейный прогон http://www.mokymai.lazdijai.lt/forum/memberlist.php прогон сайта по профилям форумов http://www.xn—-etbdrjtcf.xn--p1ai/user/roersFuh/ прогон по трастовым сайтам http://mumra.hh.ru/employer/5283946 бесплатный прогон сайта по социальным закладкам онлайн http://www.zhambyl-momyshuly.mektebi.kz/user/komNaisNop/

  программа прогон сайта по каталогам прогон сайта по доскам прогон по каталогам сайтов рекомендации http://blogs.rufox.ru/~rseo/16685.htm бесплатный прогон сайта по белым каталогам http://bocauvietnam.com/member.php?1166489-Ideakuhpt

  статейный прогон форум прогон по базе трастовым сайтов скачать фильм 2021 на телефон http://fotoaz.com.ua/forum/viewtopic.php?t=11544 скрипт прогона сайта http://allmedia.ru/forum/userprofile.asp?u=13806

  прогон сайтов по базами прогон сайтов xrumer когда можно делать прогон сайта прогон сайта по форумам программа

  ручной прогон сайта по трастовым сайтам статейный прогон вашего сайта https://metis33434.cgsociety.org/ скачать хороший фильм 2021 на телефон http://ponyri.hh.ru/employer/5283946 скрипт сервиса по прогону сайтов

  прогоны для сайта https://forum.guns.ru/forummessage/240/588016-25.html программ для прогона сайта по белым каталогам для чего нужен прогон по трастовым сайтам http://shepetivka.com.ua/soc/16281-bezdep1711/info.html прогон сайта вот мой сайт http://shuizhiyun.aqnj.net/home.php?mod=space&uid=227667

  прогон для адалт сайта программа прогона сайта каталогами заказать прогон сайта по трастовым сайтам http://pandora.nla.gov.au/external.html?link=https://vprognoze.ru/forecast/ прогон сайта по белым каталога https://tenderstroi.ru/forum/prochie-voprosy/6854-priem-chernogo-metalla#13821

  как влияет прогон по каталогам для сайта прогон сайта по каталогам бесплатно онлайн автоматический прогон сайта по каталогам бесплатный автоматический прогон сайтов

  http://test2409.ru
  http://test2409.ru

 38. прогон по каталогам сайтов программа https://8tracks.com/rabindex софт для прогона сайта по каталогам прогон сайта по базам http://ieatso.com.ua/novyny-finansiv-kyyeva/ прогон по каталогам сайтов 2020 https://incomewm.ru/chto-takoe-bezdepozitnyj-bonus.html

  тематический прогон сайта http://www.cuckoo-club.ru/memberlist.php?sk=d&sd=d&first_char=&start=39800 бесплатный прогон сайта блогспот https://www.bitrated.com/JohnnyKing2230 что такое прогон по базе сайтов http://www.stroyka5.ru/communication/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=121629 прогон сайта по каталогам программа

  что дает прогон сайта https://moinogti.com/prochee/kak-bystro-i-prosto-zakazat-alkogol-na-dom-kruglosutochno-v-moskve статейный прогон сайта по трастовым сайтам http://silich.ru/forum/showthread.php?p=168959#post168959 прогон сайта 2014 http://reveal.ru/gate.html?name=Journal&file=display&jid=27408 что дает прогон сайта

  заказать прогон сайта статейный прогон сайта бесплатно прогон сайта прогон сайта по профилям форумов

  бесплатный прогон сайтов по каталогам комплексный прогон сайтов http://makulatura38.ru/index.php?subaction=userinfo&user=roersOxu нужен ли прогон по каталогам сайтов https://www.goldenpages.ua/details/126128/249/ ручной прогон по базе трастовых сайтов http://bigmmc.com/threads/kompanija-romsat-nadezhnyj-postavschik-vysokokachestvennogo-oborudovanija-dlja-telekommunikacij.17654/

  скачать фильмы новинки качестве на телефон http://otradnoe36.hh.ru/employer/5283946 прогон сайта twitter статейный прогон сайта по трастовым сайтам https://forum.lsbclan.net/index.php?topic=305972.0 базы для прогоны сайта скачать https://opium-russia.ru/club/user/7946/blog/2616/

  качественный прогон сайтов по каталогам http://www.my300c.ru/forum/topic_7298 пробный прогон сайта https://500px.com/p/josephhets прогон сайта это https://velopiter.spb.ru/profile/78099-44cinua0809/?tab=field_core_pfield_1 прогон сайта по форумах http://www.k98kforum.com/member.php?12415-StassikMn

  база трастовых сайтов для ручного прогона прогона сайта по каталогам статейный прогон прогон сайта по сайтам

  http://test2409.ru
  http://test2409.ru

 39. прогон сайта по каталогам сайтов статейным прогоном сайтов прогон сайта по профилям форумов http://oktyabrskiy29.hh.ru/employer/5283946 трастовые базы для прогона сайта

  прогон трастовых сайтов программы прогоны сайтов прогон по трастовыми сайтам https://answers.microsoft.com/en-us/profile/91132b07-2445-4c5f-9f3b-ad81fd59d12c?sort=LastReplyDate&dir=Desc&tab=Threads&forum=allcategories&meta=&status=&mod=&advFil=&postedAfter=undefined&postedBefore=undefined&threadType=All&page=1 трастовые сайты автоматический прогон http://mathgess.ge/user/Kuhaideoi/

  прогон по сайтам цена https://www.cossa.ru/profile/?ID=184048 прогон сайта по каталогам статей https://anchor.fm/Yarnfabric2804 что такое прогон сайта по трастовым сайтам http://forum.computest.ru/topic/6189/dostavka-vina-na-dom-moskva/ программа для прогона сайта бесплатно https://www.colors.life/post/1614715/

  прогон по трастовым сайтам самостоятельный прогон сайта по каталогам бесплатный прогон по каталогам сайта прогон статейный сайт

  прогон сайта как сделать http://www.documentsellers.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=371318 как прогон сайта по трастовым профилям автоматический прогон по трастовым сайтам бесплатно http://www.ltk.com.ua/user/komNaisfeake/ прогона по трастовым сайтам

  прогон сайта статья http://www.uin.in.ua/forum/viewtopic.php?f=7&t=24748&sid=9a6cf911cb252355795e5140b0b160e1 прогон по тематическим сайтам прогон по траст сайтам https://orichevskoe.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=2262 ручные прогоны по трастовым сайтам https://xn--80av0d.su/user/roersmen/

  программа для прогона сайта статейный прогон база трастовый прогон сайта https://dev.1c-bitrix.ru/community/webdev/user/5225236/ тематический прогон по сайтам https://hackerone.com/rickimorty

  прогоны по каталогам сайтов программа для прогона по сайтам прогон по каталогам сайтов 1ps прогон сайта 2014

  http://test2409.ru
  http://test2409.ru

 40. прогон англоязычного сайта что такое прогон на сайте скачать каталог сайтов для прогона https://www.bizmaker.org/pro/20210810021339 трастовые сайты прогон

  прогон по новостным сайтам прогон по сайтам каталогов прогон сайта по социальным закладкам бесплатно http://gatchina3000.ru/literatura/severyanin_i/pineapples.htm прогона по трастовым сайтам http://levashi.hh.ru/employer/5283946

  бесплатный прогон по каталогам сайта ускоренное индексирование страниц яндекс http://extreme.by/forum/viewtopic.php?p=555036#555036 заказать прогон по трастовых сайтов https://www.catalogmineralov.ru/article/189.html прогон сайтов что это

  раскрутка сайта прогон сервис прогона сайта и прогон трастовых сайтов скачать фильмы на телефон или планшет

  прогон сайта по каталогам автоматически http://chernomorskiy.hh.ru/employer/5283946 база прогона сайта http://ufotech.com.vn/members/lanet-business.823815/ прогон сайта по трастовым https://lesnoydvorik.ru/user/ovatrsed/ прогон сайта были

  база для статейного прогона заработать на прогонах сайтов http://mircaffe.ru/user/Peterimisk/ трастовые сайты автоматический прогон http://mao.org.cn/home.php?mod=space&uid=3938297 скачать фильмы на телефон 2021 https://kitapkhana.kz/user/Frances+Smith/

  что значит прогон сайта прогон по каталогам сайтов самому прогон сайта по профилям это https://www.colors.life/post/1611308/ скачать для прогона сайта по каталогам

  прогон сайта по rss статейный прогон отзывы прогон сайта по социальным сетям каталоги для прогона сайта

  http://test2409.ru
  http://test2409.ru

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}