Hvordan fejrer du din kvindelighed? Det er et spørgsmål som kan få moderne kvinder til at tie – i lang tid! Sådan er min erfaring efter at have stillet det til flere hundrede kvinder, og det rammer ned i en af de største udfordringer, som vi kvinder står midt i. Hvordan får vi vores kvindelighed tilbage, uden at ende som magtløse husmødre? Ved at flytte os fra det personlige til det samfundsmæssige niveau. Se denne måneds matrix om anima & animus på det personlige og samfundsmæssige plan, og mød de fem kvindelivsformer, som vi dyrker i dag: KlanMama, Amazona, KarriereKvinde, KosmoDonna – og hende der samler dem alle, nemlig Integralkvinden!

Af Emilia van Hauen, sociolog, HD(A) og foredragsholder & Billede Alexandra Mai Møller

Exe Sum:

Moderne kvinder har svært ved at fejre deres kvindelighed; mange ved ikke rigtig hvad den egentlig består af. Jeg oplever en generel længsel efter at genfinde kvindeligheden, uden at den ender i husmorroller og økonomisk afhængighed. Månedens matrix handler om hvordan man balancerer anima og animus i sin personlighed. Og hvordan man må bevæge sig fra det personlige til det samfundsmæssige plan, for at kunne ændre på værdierne i samfundet, så det kvindelige bliver ligeværdigt med det mandlige, uden at der går hverken porno eller moderdyr i den. Det giver fire livsformer, der hver især afspejler forskellige sider af den moderne kvindelighed: KlanMama, KarriereKvinde, Amazona og KosmoDonna. Integralkvinden er hende, der er på vej...

VI ER KVINDER – MED K

Kvinder har mere magt end nogensinde før. Og føler sig alligevel jævnligt magtesløse. Flere og flere oplever et tomrum, der sanses som en længsel efter noget udefinerbart, men som har noget med essens, femininitet og grundlæggende livsglæde at gøre. Derfor ser vi, hvordan der også udbydes mange muligheder for at komme i kontakt med sit arketypiske ophav gennem fx poledance, spa-behandlinger, gudindekurser og meget mere. Desværre oplever mange også, at denne femi-kerne skylles væk i hverdagens mange opgaver og akut-relationer, og efterlader dem lige så frustrerede og tomme, som før de opsøgte den side af sig selv aktivt. Hvad gør man så? Hvordan fastholder og udvikler man sin kvindelighed i et moderne samfund? Man skal gå fra det personlige niveau til det samfundsmæssige og være med til at ændre strukturen. Og lade være med at koble sin kvindelighed op på at være mandens modbillede – og tilbehør.

 - 55,6 KB

ANIMA OG ANIMUS

Begrebsparret animus og anima er mest kendt fra Jung, og beskriver de arketypiske maskuline og feminine dyder. Den moderne kvinde er udspændt mellem de to, og har de seneste 30 år haft fokus på at erhverve sig især de maskuline dyder. Til animus hører erobring, handling, resultater, kamp, beskyttelse, styrke, mål, aggression og strategi. I dag fortæller statistikkerne os, at der er flere kvinder end mænd der indskriver sig på universiteterne, og der laves mange aktiviteter, der skal få flere kvinder ind på direktionsgangene. Kvinderne har altså ikke de store problemer med at benytte sig af de maskuline dyder, mens vi til gengæld kan se, hvordan fødselstallet ikke er tilfredsstillende for en befolkning der skal reproducere sig selv. Frugtbarhed er et af de begreber, der forklarer anima, hvortil også omsorg, indlevelse, empati, nærhed, nærvær, følelser og hele det sociale aspekt af livet hører til. I en model ville det være naturligt at placere anima til venstre, fordi det karakteriseres som føle-siden i et menneske, men jeg har valgt at sætte den til højre, fordi kvinderne kommer fra at have haft fokus på animus, for at kunne blive selvforsørgende og selv skabe sig den ønskede position i samfundet uden at være afhængig af en mand, til at ville opsøge den kvindelige side af livet. X-aksen kan altså ses som en tidsakse.

PERSONLIG OG SAMFUND

Traditionelt har kvinder stået for at få lokalmiljøet til at fungere, mens mændene har erobret verden og samfundet. Lidt firkantet har dette været den overordnede samfundsmæssige struktur. Kvinder står derfor ofte for den mere nære, lokale og personlige side af livet, og man ser stadig denne tendens, når man kigger på forskellen på kvindelige og mandlige iværksættere: De kvindelige foretrækker oftest at være sig selv eller en enkelt anden partner, mens de mandlige fra starten regner med at lave et medarbejdertungt firma. Kvindernes frigørelse har imidlertid skabt mulighed for at kvinderne nu går ud og er med til at skabe samfundets overordnede konstruktioner, og dermed indtræder kvinderne i en ny magtsfære, hvor anima kan gå hen og blive officielt lige så meget værd som animus. Det kræver selvfølgelig af kvinderne, at de også påtager sig ansvaret for at få tage de samfundsmæssige poster på sig.

Disse to akser giver fire forskellige kvindelige livsformer – og en femte, som nok ligger lidt ude i fremtiden, før den bliver en kendt livsform.

KLANMAMA

En KlanMama er en klassisk moderfigur, som står for omsorgen, nærheden og fællesskabet i det lokale miljø, og dermed også i familien. Hun ejer en stor rummelighed for alle eksistenser og gør meget for at få alle til at føle sig, som en del af gruppen. Hun står også for det frugtbare element i tilværelsen; det som nærer og føder livet – både i de store livssammenhænge og i hverdagen. En KlanMama er en lidt udfordret livsform i det moderne samfund, men varetager udenfor statushierarkiet en vigtig funktion i alle lokal-samfund, som et samlende og socialt midtpunkt. Det der driver hende er en personlig tilfredsstillelse ved at være noget for andre, hvilket desværre kan udvikle sig til en skyggeside som et martyrium, hvor selvopofrelsen giver bagslag, og hvor glæden udskiftes med bitterhed.

Kronprinsesse Mary er en moderneKlanMama. Hun står for den omsorgsgivende del af kongehuset, og med sine projekter om Fri for Mobberi og Vold mod kvinder inkarnerer hun den persontype, som gerne vil tage hånd om de svage i samfundet og være en samlende figur for det sociale miljø i en gruppe, her hele Danmark.

Lisbeth Knudsen, chefredaktør og koncernchef i Berlingske er et godt bud på en KarriereKvinde. Hun har gjort sig gældende på et ganske mandsdomineret område og har gennem sine høje poster, også hos DR, og som meningsdanner i samfundet, banet vejen for mange yngre kvinder, der gerne vil gøre hende kunststykket efter. Selv har hun dog valgt, ikke at gøre hendes personlige karrierevej til et politisk projekt.

KARRIEREKVINDE

En Karriere-Kvinde er den første udgave af en selverhvervende kvindelivsform. Den fik en opblomstring i 80’erne, hvor et af idealerne for kvinderne var at bryde det berømte glasloft. De har banet vejen for alle de kvinder, der gerne vil lave sig en karriere, samtidig med at de har et velfungerende familieliv. Karrierekvinden er fortrinsvis præget af animus, dvs. det handler meget om at udleve ambitioner, skabe resultater og få en solid position i samfundshierarkiet. Det handler også om selvtillid til at turde forfølge egne drømme og kunne forsørge sig selv. Det hun gør, gør hun mest for sin egen skyld, og mindre for at skabe en revolution i samfundet. Skyggesiden er, at hun kan føle sig fremmedgjort, fordi hun bliver så opslugt af at placere sig i en verden, der oprindelig er skabt på baggrund af de maskuline værdier.

AMAZONA

Amazona kæmper ikke bare sin egen kamp, men forsøger at skabe en ny verdensorden. Hun handler sig intensivt gennem livet, og opnår en lang række mål, fordi hun benytter sig af en sund aggression, der gør at hun erobrer den dagsorden, hun har sat sig for. For Amazona er fokus primært at være med til at ændre strukturen i samfundet, så der bliver plads til kvinderne på deres egne betingelser. Hun har en stor drivkraft, og er ikke bange for at leve sin seksuelle side ud på en ret direkte måde. Hendes udfordring er, at hun kæmper det feminines sag, men gør det ud fra animus-principper, fordi hun har lært, at det er måden at komme igennem med budskabet på, og risikoen er derfor, at hun kan derfor ende med selv at blive det, hun kæmper imod, nemlig maskuliniseret.

Hanne-Vibeke Holst er en ægteAmazona. Hun har i årevis kæmpet kampen for kvinders ligestilling, og er blevet beundret og hånet for det samme. Som forfatter til blockbusters, der har været med til at sætte dagsordenen for de kvindepolitiske debatter, er hun en ener i det danske kulturlandskab. Leonora Christina Skov kæmper samme type kamp, og som erklæret lesbisk tilføjer hun en ny dimension til livsformen, da hun bevidst har fravalgt børn og har en kvindelig partner.

Anne Knudsen, chefredaktøren for Weekendavisen, som både har gjort akademisk og erhvervsmæssig karriere, og som samtidig har udgivet flere kogebøger og hylder sanseligheden og moderrollen, er et glimrende eksempel på enKosmoDonna. Ayaan Hirsi, den hollandske forfatter der har kritiseret muslimerne og som i dag lever i en slags landflygtighed i USA, er også et fint eksempel på en KosmoDonna. Hun kombinerer det følelsesmæssige og nære med en samfundskritisk og modig holdning til et etableret system.

KOSMODONNA

En KosmoDonna føler sig i udgangspunktet meget i kontakt med sin kvindelighed, men benytter sig gladelig af de maskuline dyder, hvis det er med til at flytte verden. En KosmoDonnas fokus er nemlig at være med til at skabe det univers, som hun gerne vil være en del af, og tager derfor gerne et større samfundsmæssigt ansvar på sig, uden dog at ville gøre det på mændenes præmisser. Det er den mest moderne form for kvindelighed vi oplever i samfundet i dag, fordi den tager udgangspunkt i de arketypiske kvindelige værdier, og insisterer på at gøre dem ligeværdige med de maskuline, mens hun samtidig udlever dem i sin væren og gøren og dermed integrerer begge køns styrker i én livsform.. Hun føler sig hjemme i en magtfuld situation, og opsøger gerne magt – ikke for magtens skyld, men for at kunne skabe evolution i samfundet. Samtidig optræder hun med stor empati for sin omverden, og dyrker det store fællesskab – gerne med fokus på den enkelte hvis det er nødvendigt. For en KosmoDonna er det vigtigt at dyrke de sanselige sider af livet, og hun oplever sig selv som et sensuelt væsen, hvilket tager udgangspunkt i et højt selvværd som kvinde. Hun manifesterer sin magt gennem sin væren, og oplever ikke at livet, på samme måde som Amazona, er en kamp for at blive set, hørt og respekteret. Hendes skyggeside er, at hun kan forfalde til idealisme og derigennem glemme det menneskelige aspekt og tolerancen overfor mennesker, der ikke ejer samme selvfølgelige styrke som hende.

INTEGRALKVINDEN

Integralkvinden er fremtidens kvinde. Det er hende som integrerer alle sider af kvindelighed i en fin balance, så hun afhængig af situation og mål kan aktivere de forskellige sider af sin personlighed. Frem for en kvinde som repræsentant for denne livsform, har jeg valgt at vise jordkloden, den store Moder Jord, der på mange måder repræsenterer alt det vi kommer fra og kan blive...

Kontakt mig

Emilia van Hauen
Trelleborggade 20, 3
2150 Nordhavn

T: +45 2628 2618
E: emilia@emiliavanhauen.dk

CVR-nr: 21 31 56 05
Bank: Spar Nord Bank
Reg-nr: 9102
Konto: 457 5474 387

Privatlivspolitik

Book mig til foredrag

Kontakt mig her
Dudal Webdesign